როგორ გავასწოროთ ორთოგრაფიული შეცდომები word-ში?

  • iliauneli
  • 12/01/2015

შეცდომაარაკორექტული დოკუმენტის ფორმირების პირველადი წყარო არის ტექსტის აკრების
დროს დაშვებული შეცდომები. პროგრამა ვორდში გათვალისწინებულია
შეცდომებისაგან დაზღვევის ეფექტური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს
უშეცდომო , პროფესიულად გამართული დოკუმენტის შექმნას. გავეცნოთ შეცდჯმების
თავიდან აცილების რამდენიმე საშუალებას.
როგორც წესი ვორდი ავტომატურად ამოწმებს მართლწერის ელემენტებს აგრეთვე
გრამატიკული შეცდომების ნაწილს. შეცდომებზე მიანიშნენბს სიტყვების ქვემოთ ფერადი კლაკნილი ხაზები. ქვემოთ მოცემულია წერილის ფრაგმენტი სამი ტიპის შეცდომისა.

მაგალითილურჯი ხაზით აღნიშნული შეცდომა
(Deer) კონტექსტური ხასიათისაა.
სიტყვა კი სწორია (იგი ირემს ნიშნავს),
მაგრამ ამ წერილისათვის შეუფერებელ
ადგილზეა. წითელი ფერის ხაზით
აღნიშნულია ორთოგრაფიული
შეცდომა (უნდა იყოს exceedingly).
გრამატიკული შეცდომა მწვანე
ფერითაა ხაზგასმული (completes).
როგორ გავასწოროთ ორთოგრაფიული შეცდომა?
დავუშვათ მითითებულია (წითლად ხაზგასმულია) რაიმე სიტყვა, მაგალითად სიტყვა corrrect . თუ ამ სიტყვაზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით დავწკაპებთ , მივიღებთ მოცემულ სურათს:

შეცდომის გასწორებასისტემა გვთავაზობს სწორ
მნიშვნელობას – correct. თუ
მასზე ვიმოქმედებთ არასწორი მნიშნელობა სწორით
შეიცვლება. შესაძლებელია
უგულვებელვყოთ ეს შესწორება
მოცემული შემთხვევისათვის (Ignore), ან მთელ ტექსტში მოცემული სიტყვა დავტოვოთ
კორექციის გარეშე (Ignore All).

ვორდის შესახებ მედი ინფორმაცია მიიღეთ შემდეგ ბმულზე: Word-ძოძუაშვილი

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.