როგორ გავხდე კარგი მენეჯერი?

  • guli-kizi
  • 01/05/2012

როგორ გახდე კარგი მენეჯერი? დღეს მენეჯერის პროფესია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე. მენეჯერის გარეშე ვერცერთი კომპანია ვერ იარსებებს. ლექსიკონში სიტყვა “მენეჯმენტი” იშიფრება როგორც ხალხის მართვის პროცესი, მართვის განსაკუთრებული ხელობა ან ნიჭი…

და რა არის მართვა? პ.დრუკერის აზრით, – ეს არის საქმიანობის ერთ-ერთი ტიპი, არაორგანიზებული ხალხის ჯგუფის, ზუსტ და მიზანდასახულ მექნიზმად გადაქცევა. ამიტომ მენეჯმენტის ქვეშ უნდა გაიაზროთ  ფორმების, მეთოდების, და პრინციპების მართვის ერთობლიობა, რომლებიც ითვლებიან ორგანიზაციის ეფექტურად მუშაობის მიზეზად.

როგორ გახდე კარგი მენეჯერი?

მენეჯერი – ეს არის კომპანიის მუშა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მისი ხელქვეითების ეფექტურად მართვა და ხარისხიანად შესრულება მსგავსი წარმოებადი პროცესების.

ყოველ სტრუქტურულ კომპანიაში მუშაობს მენეჯერი, რომელიც მის თავშია. მის ძირითად ვალდებულებაში შედის შიდა პროცესების მართვა და მათი შეხამება კომპანიის გარეგნულ პროცესებთან. მენეჯერების ერთობლიობა, პირამიდის ანალოგით, ქმნის მართვის იერარქიას.

უნდა შევამჩნიოთ, რომ მაღალი კვალიფიკაციის თანაშრომელი, რომელიც დამოუკიდებლად უმკლავდება მართვასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს, არ შეიძლება ითვლებოდეს მენეჯერად.  მოთხოვნა მენეჯერზე იზრდება მაშინ, როცა შესასრულებელი სამოშუაოების სიძნელე მოითხოვს რამოდენიმე სპეციალისტის ყურადღებას და საჭიროებს ადამიანს, რომელიც მართავს მათ საქმიანობას.

მენეჯერი ორიენტირებულია მისი განყოფილების წარმოებადი პროცესების საბოლოო მიზნის მიღწევაზე. თანამშრომლების მართვა არ წარმოადგენს მიზანს, არამედ საშუალებას, რომელიც აძლევს მას საშუალებას მიაღწიოს მოთხოვნილ შედეგებს.

მენეჯერი ასევე შეიძლება იყოს მმართველი, თავისი საკუთარი საქმის და დაქირავებული თანამშრომლის მართვით, რომელიც მოწვეული იყო კომპანიაში სხვა მხრიდან. მენეჯერებს შეუძლიათ სათავეში ჩაუდგნენ ნებისმიერ კომერციულ თუ არაკომერციულ ორგანიზაციას: რელიგიური, სახალხო თუ სხვა. ამასთან ერთად მაღალი დონის მენეჯერი სათავეშ უდგება მთლიან ორგანიზაციას, ხოლო დაბალი დონის მენეჯერი კი – მხოლოდ მის ნაწილს.

მენეჯერის ძირითად ფუნქციებში შედის:
დაგეგმვა – ორგანიზაციის მიზნების და მოქმედებების ასახვა;
ორგანიზება – თანამშრომლების ეფექტურად მუშაობის გაზრდა;
კოორდინაცია – კავშირების დამყარება მიზნების მისაღწევად;
მოტივაცია – «გამომაფხიზლებელი» პირობების შექმნა თანამშრომლებისთვის;
კონტროლი – სამუშაო პროცესების გამოკვლევა, შესრულების დრო, შეცდომების კორექტირება.

მენეჯერის რესურსებად ითვლება ისეთი საშუალებები, რომლებიც მას შეუძლია წარმატებით გამოიყენოს ორგანიზაციის მართვის პროცესში. რესურსების სისტემა შედგება: ადმინისტრაციული და პროფესიონალური რესურსები, ასევე პიროვნების ფსიქოლოგიური რესურსები.

მენეჯერის ადმინისტრაციული რესურსი – ეს არის უფლება მართო თანამშრომლები და ისარგებლო რესურსებით. პრფესიონალურ რესურსებში შედის – მენეჯერის მიერ დაგროვებული ცოდნა და გამოცდილება. პიროვნული პსიქოლოგიური რესურსი – ეს არის მენეჯერის აზროვნების გზა, მისი ლოგიკური თვისებები, შესაძლებლობები, მოტივაცია და სხვა.

მენეჯერის ხარისხიანად მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის რესურსების სისტემის ბალანსი, ანუ როგორც პროფესიონალური, ისე ფსიქოლოგიური რესურსებიც უნდა იყვნენ შეხამებაში, მას მინიჭებულ ადმინისტრაციულ რესურსთან.

და თან, უნივერსალურად ითვლება მხოლოდ მაღალი რანგის მენეჯერის თვისებები. რაც უფრო დაბალია მნეჯერის დონე, მით უფრო სპეციალიზირებულია მისი მიდგომა კონკრეტული საგნისადმი…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.